header

 

Komunikat dotyczący rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli miejskich działających na terenie Świdnicy rozpocznie się 1 marca i potrwa do 15 marca 2019 r.

Począwszy od tego dnia, w przedszkolach będą wydawane i przyjmowane formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dla rodziców/opiekunów prawnych biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.

W ostatnim tygodniu lutego pojawi się komunikat dotyczący liczby wolnych miejsc i dokumenty obowiązujące w tegorocznym naborze

 

 

Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” na rok szkolny 2019/2020

 

podstawa prawna:
- art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zmianami))
- zarządzenie nr 0050-9/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

 

01.03.2019 – 15.03.2019

 

Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

19.03.2019

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.03.2019

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

25.03.2019 – 29.03.2019

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia

 

01.04.2019

 

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

Uwaga! Terminy postępowania uzupełniającego zostaną podane w przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w wyżej wymienionych terminach.