Komunikat dotyczący rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli miejskich działających na terenie Świdnicy rozpocznie się 1 marca bieżącego roku

(szczegółowy terminarz w Harmonogramie rekrutacji)

Począwszy od tego dnia, w przedszkolach będą wydawane i przyjmowane formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dla rodziców/opiekunów prawnych biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.
W ostatnim tygodniu lutego pojawi się komunikat dotyczący liczby wolnych miejsc i dokumenty obowiązujące w tegorocznym naborze do pobrania.

Dyrektor przedszkola
Małgorzata Anklewicz


 

Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”

na rok szkolny 2018/2019

podstawa prawna:

- art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zmianami))
- zarządzenie nr 0050-42/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

01.03.2018 – 16.03.2018 Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19.03.2018 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23.03.2018 Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
23.03.2018 – 27.03.2018 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia
29.03.2018 Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

 

 

 

Do góry strony