header

Przedszkole jest czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 16.30
Nabór do przedszkola odbywa się na przełomie marca i kwietnia.

W przedszkolu funkcjonuje sześć grup

 • cztery grupy integracyjne - po dwadzieścioro dzieci (w tym pięcioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
 • dwie grupy - po czworo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W grupach integracyjnych pracują jednocześnie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny pełniący funkcję nauczyciela wspierającego.

W grupach dla dzieci o specjalnych potrzebach pracują wyłącznie specjaliści pedagogiki specjalnej

Pedagog specjalny prowadzi codziennie indywidualne zajęcia rewalidacyjne,  których celem jest:

 • wyrównanie dysharmonii rozwojowych,
 • korygowanie zaburzonych funkcji,
 • przyswajanie podstaw i treści programowych.

Wszystkie dzieci objęte są wszechstronną terapią:

 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • rehabilitacyjną.

KADRA PEDAGOGICZNA

 • Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • Zatrudniamy psychologa, logopedę, rehabilitanta, tyflopedagoga, neurologopedów oraz ośmiu pedagogów specjalnych. Opieką psychologiczną i logopedyczną objęte są dzieci
  z wszystkich grup.
 • Nasze nauczycielki indywidualnie pracują z każdym dzieckiem stwarzając optymalne warunki rozwoju.
 • Mamy dobry kontakt z rodzicami naszych wychowanków.
 • Nasze nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

ORGANIZACJA PRACY

W przedszkolu realizujemy podstawę programową MEN oraz pracujemy w oparciu o stworzony
przez nas program autorski pt. „Pełna integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami”.

Naszym priorytetem jest: Traktowanie niepełnosprawności jako jednej z cech osobowości.

Przedszkole nasze daje szansę szczęśliwego dzieciństwa nie tylko dzieciom
niepełnosprawnym, ale uczy wszystkich ludzi z nimi związanych:

 • tolerancji,
 • empatii,
 • szacunku,
 • pozytywnych wzorców zachowań.

Przedszkole ma wypracowany:

 • program adaptacyjny ułatwiający małym dzieciom pokonanie lęku przed rozstaniem
  z rodzicami i aklimatyzację w przedszkolu,
 • program pracy z dzieckiem zdolnym, którego celem jest stymulowanie
  rozwoju psychoruchowego poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień.

Proponujemy tu:

 • naukę języka obcego,
 • warsztaty muzyczne,
 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty w zakresie kultury słowa.

W pracy wykorzystujemy różnorodne metody, dostępne na gruncie pedagogiki
przedszkolnej i pedagogiki specjalnej. Miedzy innymi:

 • metoda Rudolfa Labana
 • metoda Hany Tymichovej
 • metoda Weroniki Sherborne
 • elementy metody M. Montesorii
 • elementy metody I. Majchrzak
 • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • pedagogika zabawy
 • metoda Dobrego Startu

Metody i formy pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami:

 • spotkania ze specjalistami,
 • organizowanie wspólnych uroczystości,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • wspólna organizacja festynów integracyjnych.